REGLEMENT  • GEEN FUIVEN, GEEN DISCOBAR.


  • Bij discussies over de aard van de activiteit neemt het bestuur van 't Bergheem vzw de beslissing.


  • Een contract is pas definitief na ondertekening door de gebruiker en de gemachtigde van het bestuur.

   Het volledige bedrag van de huurprijs dient betaald te worden uiterlijk 2 maanden voor de ingebruikname van de zaal op


   rekeningnummer 068-2003036-13, IBAN: BE08 0682 0030 3613.


  • Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 30 dagen vóór de ingebruikname van de zaal.


  • Enkel in geval van overmacht wordt hier een kortere termijn toegestaan. Bij laattijdige annulering wordt het voorschot niet terugbetaald.


  • Bij de huurprijzen is eveneens het kuisen van de zaal inbegrepen.


  • De prijzen van de drank kunnen elk jaar in de maand januari aangepast worden, deze prijzen worden dan eveneens toegepast op de contracten afgesloten in het voorgaande jaar.


  • De huurder is verplicht vóór de ingebruikname op de dag van zijn activiteit de zaal te controleren op eventuele onregelmatigheden, zoals beschadigingen, de aanwezigheid van leeggoed in de bar... .

  • Deze onregelmatigheden dienen onmiddellijk gemeld aan de zaalverantwoordelijke.


  • De toegang tot het "schoolgedeelte" is steeds verboden. Indien de activiteit plaatst vindt tijdens de schooluren, zal de huurder hiermee rekening houden.


  • De gebruiker mag in de zaal geen enkele aanpassing of verandering aanbrengen door het plaatsen van nagels of schroeven, versieringen aan de muren, vloer en zoldering.

  • Ook andere materialen die schade kunnen aanbrengen mogen niet gebruikt worden. Elke vorm van schade die wordt vastgesteld na de activiteit, waarvoor een contract werd afgesloten, zal door de onderschrijver van dit contract dienen te worden vergoed.


  • De schade wordt als volgt beplaald:-schade aan de muren, vloer, keuken of enig andere gedeelte van het gebouw:volgen bestek;

  • -andere: volgens nieuwwaarde.


  • De huurder verbindt zich er tevens toe de zaal na gebruik in ordelijke staat achter te laten, d.w.z. tafels en stoelen afgewassen en gestapeld volgens plan aanwezig in de zaal. Groenafval in de groene container en het restafval in vuilniszakken buiten geplaatst (er worden 2 vuilniszakken van de gemeente Diepenbeek ter uwer beschikking gesteld, indien u meer vuilniszakken nodig heeft dienen deze van de gemeente Diepenbeek te zijn en zelf door u bekostigd), vaat gedaan en in de kasten geplaatst, zaal geborsteld. Het leeggoed in de bakken gesorteerd, WC en toiletruimte in propere toestand achterlaten.


  • Bij niet-naleving van deze verplichtingen zal een supplement van € 50,00 aangerekend worden bij de eindafrekening.


  • De huurder is verplicht de drank af te nemen van 't Bergheem aan de dan geldende prijzen. Het is absoluut verboden zelf voor drank te zorgen. Enkel voor wijnen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Bij de ondertekening van dit contract geeft u tevens aan de zaal- of drankverantwoordelijke toelating onaangekondigd tijdens uw activiteit controle, op eventueel overtreding van het voorgaande punt, uit te voeren. Voor een overtreding wordt er u een meerprijs aangerekend van € 250,00.


  • Het leeggoed van de door u zelf meegebrachte wijnen dient u mee terug te nemen, bij niet naleving wordt een meerprijs van € 1,00 per op te ruimen fles aangerekend. Het leeggoed van wijnen afgenomen van 't Bergheem, dienen uiteraard in de bar te blijven.


  • De sleutel van de zaal wordt overhandigd op de dag van de verhuur en zal afgehaald worden bij de verantwoordelijke van de zaal op het tijdstip dat afgesproken werd bij de ondertekening van het contract. De sleutel dient dadelijk na het opruimen van de zaal en het afsluiten ervan, doven van de lichten, afzetten van de verwarming, terug bezorgd aan de zaalverantwoordelijke, en niet meegenomen te worden om op een later tijdstip terug te bezorgen.


  • 't Bergheem vzw behoudt zich het recht voor om steeds controle uit te voeren, ook tijdens de activiteit. Bij niet-naleving van dit reglement of politieverordening i.v.m. nachtlawaai, buren- en/of geluidshinder, eigent 't Bergheem vzw zich het recht toe, tot onmiddellijke ontruiming en sluiting van de zaal over te gaan zonder mogelijkheid van verhaal vanwege de huurder.


  • Indien de - door de huurder ingerichte activiteit- de verplichting met zich meebrengt aangifte en betaling te doen van eender welke vorm van belasting(S.A.B.A.M.,provinciale belasting op vermakelijkheden en bals, tapvergunning, billijke vergoeding....) zal deze volledig ten laste vallen van de huurder. Eventuele niet-naleving van deze verplichting zal nooit aanleiding kunnen geven tot vervolging van de verhuurder.


  • De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de veiligheid van alle personen die hij toelaat in de zaal, voor zover deze veiligheid in gedrang komt door de aard van zijn activiteit.


  • Het is ten strengste verboden dat de huurder gasflessen, gasvuren of elektrisch verwarmingstoestellen in de zaal binnen te brengen,tenzij na uitdrukkelijke overeenkomst met de verhuurder.


  • Tevens is de huurder verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke voorschriften betreffende de toegang van minderjarigen, de beteugeling van dronkenschap en geluidsoverlast en alle gemeentelijke voorschriften voor het inrichten van zijn activiteiten(o.a. nachtvergunning,....)


  • Alle meegebrachte materialen( papier, karton, allerhande verpakking....)dient terug te worden meegenomen , ook papieren tafellakens! Bij niet-naleving zal een meerprijs van € 10,00 worden aangerekend.


  • Door de ondertekening van dit contract verklaart de huurder zich akkoord met dit reglement. Bij elke overtreding kan het gebruik van de zaal geweigerd worden, waarbij de huurder geen aanspraak kan maken op enige financiële vergoeding.


  • Het maximum aantal toegelaten personen tot het zalencomplex is 150.


  • 't Bergheem vzw geeft geen toelating tot balspelen in of rond het complex. Het is verboden de speeltuigen te gebruiken door kinderen ouder dan 10 jaar.


  • Eventuele beschadigingen aan de speeltuigen moeten door de huurder betaald worden volgens de nieuwwaarde. Het bestuur van 't Bergheem beslist bij eventuele discussies.


  • Eventuele vastgestelde beschadigingen moeten vóór de ingebruikname onmiddellijk na het afhalen van de sleutel gemeld worden bij de zaalverantwoordelijke. Niet-naleving van deze verplichting zal nooit aanleiding kunnen geven tot vervolging van de verhuurder.


  • De afrekening wordt u toegestuurd. De betaling ervan dient te gebeuren binnen de maand door middel van overschrijving op


   rekeningnummer: 068-2003036-13, IBAN: BE08 0682 0030 3613.


Verantwoordelijke voor verhuur en zaal.


Heleen Vranken
Kastanjelaan 86
3590 Diepenbeek.
GSM: 0479/75.78.03

Webhosting: Procom
©Ontwerp: LV